Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, KOOR, s.r.o., Mlynské Nivy 56, Bratislava – mestská časť Ružinov 82105, IČO: 45628246, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 66124/B, (ďalej len „KOOR, s.r.o.“)

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

KOOR, s.r.o. rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte; bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo inými stranami. Je pre nás dôležité, aby každý chápal, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto Vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťou KOOR, s.r.o..

Tieto Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spracovávame Vaše osobné údaje pri vykonávaní činností v postavení prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením. Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 21.11.2022.

Osobné údaje o Vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od toho, či ste klient, zákazník, dodávateľ alebo žiadateľ o zamestnanie alebo zamestnanec. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch našej webovej stránky/stránok, v závislosti od toho, ako sa s nami rozhodnete komunikovať. Bez ohľadu na situáciu sľubujeme, že Vaše osobné údaje nikdy nepredáme, neskomercializujeme ani nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov.

Spoločnosť KOOR, s.r.o. rešpektuje vaše súkromie, bez ohľadu na to, či Vaše osobné údaje spracovávame sami alebo v mene iných strán. Pre nás je dôležité, aby ste chápali, aké osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú Vaše práva. Preto Vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťou KOOR, s.r.o..

OBCHODNÉ VZŤAHY

Ak ste zástupcovia našich obchodných partnerov – štatutári a kontaktné osoby obchodných partnerov, poskytovatelia odborných a technických kapacít (zamestnanci alebo externí dodávatelia), podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť tu: Vyhlásenie o ochrane súkromia – zástupcovia obchodných partnerov štatutári a kontaktné osoby obchodných partnerov, poskytovatelia odborných a technických kapacít (zamestnanci alebo externí dodávatelia).

Ak ste naši potenciálni obchodní partneri – štatutári a kontaktné osoby potenciálnych obchodných partnerov, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť tu: Vyhlásenie o ochrane súkromia – Potenciálni obchodní partneri – štatutári a kontaktné osoby potenciálnych obchodných partnerov.

MARKETING A PR

Ak ste fyzické osoby, ktoré sa prihlásili do odberu newsletteru, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť tu: Vyhlásenie o ochrane súkromia – fyzické osoby, ktoré sa prihlásili do odberu newsletteru.

Ak ste vedenie spoločnosti, zamestnanci alebo zástupcovia obchodných partnerov v súvislosti s propagáciou poskytovaných služieb a aktivít prevádzkovateľa, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť tu:  Vyhlásenie o ochrane súkromia – vedenie spoločnosti, zamestnanci alebo zástupcovia obchodných partnerov v súvislosti s propagáciou poskytovaných služieb a aktivít prevádzkovateľa.

KOREŠPONDENCIA, UPLATŇOVANIE PRÁV

Ak ste odosielatelia a príjemcovia korešpondencie, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť tu:  Vyhlásenie o ochrane súkromia – odosielatelia a príjemcovia korešpondencie.

Ak ste fyzické osoby v súvislosti s uplatňovaním si svojich práv v oblasti ochrany osobných údajov, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť tu:  Vyhlásenie o ochrane súkromia – fyzické osoby v súvislosti s uplatňovaním si svojich práv v oblasti ochrany osobných údajov.

Ak ste oznamovatelia podnetov, osoby označené v podnetoch v súvislosti s korupciou alebo protispoločenským konaním, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť tu:  Vyhlásenie o ochrane súkromia – oznamovatelia podnetov, osoby označené v podnetoch v súvislosti s korupciou alebo protispoločenským konaním.

Ak ste osoby voči ktorým sa uplatňuje nárok prevádzkovateľa, strany sporu, účastníci konania a ďalšie zúčastnené osoby, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť tu: Vyhlásenie o ochrane súkromia – Osoby voči ktorým sa uplatňuje nárok prevádzkovateľa, strany sporu, účastníci konania a ďalšie zúčastnené osoby.

VÝBEROVÉ KONANIA

Ak ste uchádzači o zamestnanie, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť tu:  Vyhlásenie o ochrane súkromia – uchádzači o zamestnanie.

INTERNÉ PROSTREDIE

Ak ste zamestnanci – osoby v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť tu:  Vyhlásenie o ochrane súkromia – zamestnanci – osoby v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.

Ak ste rodinní príslušníci zamestnanca – manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov alebo blízke osoby, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť tu: Vyhlásenie o ochrane súkromia – rodinní príslušníci zamestnanca manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov alebo blízke osoby.

Ak ste bývalí zamestnanci – osoby, ktoré boli s prevádzkovateľom v pracovnom pomere alebo obdobnom vzťahu, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť tu:  Vyhlásenie o ochrane súkromia – bývalí zamestnanci – osoby, ktoré boli s prevádzkovateľom v pracovnom pomere alebo obdobnom vzťahu.

VEDENIE SPOLOČNOSTI A SÚVISIACE ZMLUVNÉ VZŤAHY

Ak ste vedenie spoločnosti a poskytovatelia právnych alebo obdobných služieb, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť tu: Vyhlásenie o ochrane súkromia – vedenie spoločnosti a poskytovatelia právnych alebo obdobných služieb.

Ak ste zmluvné strany – štatutári a kontaktné osoby zmluvných strán, poskytovatelia právnych alebo obdobných služieb napr. v súvislosti s externými zdrojmi financovania, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť tu: Vyhlásenie o ochrane súkromia – Potenciálni obchodní partneri – štatutári a kontaktné osoby potenciálnych obchodných partnerov.

Ak ste štatutári, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť tu: Vyhlásenie o ochrane súkromia – štatutári.

Ďalšie informácie o ochrane údajov pre spoločníkov, štatutárne orgány a kontrolné orgány nájdete tu: Akcionári, spoločníci, štatutárne orgány a kontrolné orgány.

COOKIES

Informácie o spracúvaní cookies môžete nájsť tu:  Web a Cookies.

 

Ak nám chcete oznámiť porušenie v oblasti ochrany osobných údajov, alebo zaslať žiadosť týkajúcu
sa práv dotknutej osoby použite e-mailovú adresu privacy@koor.sk , alebo sa na nás obráťte
prostredníctvom pošty na adresu spoločnosti KOOR, s.r.o..