Základné informácie o investícii

Základné informácie o investícii

KOOR ESG podfond je v súlade s ust. § 165 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičných spoločnostiach a investičných fondoch („ZISIF“) účtovne a majetkovo oddelená časť KOOR ESG SICAV a.s., IČ 173 28 187, so sídlom Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, zapísaná v obchodnom registri u Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 27459.

Podfond primárne investuje do spoločnosti KOOR s.r.o., ktorá svojou činnosťou investuje do zvýšenia energetickej efektívnosti a projektov, kde dochádza k úspore energií pri zachovaní princípov ESG ako sú:

  • GES – Garantované energetické služby,
  • EPC – Energetické služby splácané z úspor,
  • PBC – Performance base contract,
  • EC – Energetický contracting,
  • PPA – Power purchase agreement,
  • OZE – zariadenia na výrobu EE,
  • BESS – Bateriové energetické zariadenia.

Investičná stratégia:
Cieľom Podfondu je dosiahnutie maximáleho možného výnosu z priamych aj nepriamych investícií z majetku Podfondu. Tento cieľ bude dosahovaný predovšetkým predpokladaným rastom hodnoty kapitálového podielu v spoločnosti KOOR s.r.o. a inkasom úrokov zo zaistených úverov a požičiek poskytovaných tejto spoločnosti.

PRÁVNA FORMA FONDU

akciová spoločnosť s premenlivým základným imaním (SICAV)

TYP FONDU

fond kvalifikovaných investorov

PODKLADOVÉ AKTÍVA FONDU

majetkové účasti v spoločnostiach so zameraním na technologické riešenia na mieru. Implementácia, inštalácia a prevádzka úsporných energetických riešení (batérie, fotovoltiky, tepelné čerpadlá…).

EMITOVANÝ CENNÝ PAPIER

investičné akcie A (EUR), investičné akcie B (EUR), investičné akcie D (CZK)

VEREJNÁ OBCHODOVATEĽNOSŤ

áno

FREKVENCIA ÚPISU INVESTIČNÝCH AKCIÍ

mesačná

MINIMÁLNA INVESTÍCIA

1 mil. CZK, v prípade produktu Symbion od 100 000 CZK

VSTUPNÝ POPLATOK

0 – 3 %

ODPORÚČANÝ INVESTIČNÝ HORIZONT

5 rokov

FREKVENCIA ODKUPOV INVESTIČNÝCH AKCIÍ

mesačná

SPLATNOSŤ ODKUPOV INVESTIČNÝCH AKCIÍ

do 1 roka od posledného dňa v mesiaci, kedy bolo požiadané o odkúpenie

VÝSTUPNÉ POPLATKY

investičné akcie A (EUR):

do 1 roku – 80 %
od 1 do 2 rokov – 20 %
od 2 do 3 rokov – 10 %
po 3 rokoch – 0 %

investičné akcie B (EUR)
a investičné akcie D (CZK):

do 2 rokov – 80 %
od 2 do 3 rokov – 60 %
od 3 do 4 rokov – 5 %
od 4 do 5 rokov – 2,5 %
po 5 rokoch – 0 %

v prípade jednorazovej žiadosti o odkúpenie investičných akcií s objemom 10 % investičných akcií rovnakého druhu, pokiaľ bude takáto žiadosť o odkup uskutočnená po 3 rokoch od uskutočnenia prvotnej investície:

0 %

ZDANENIE VÝNOSOV FONDU

5 % zo zisku fondu

ZDANENIE AKCIONÁROV – FYZICKÝCH OSÔB

• 15 % pri odkúpení do 3 rokov
• 0 % pri odkúpení po 3 rokoch

Cielený výnos pre investorov:

IAA (EUR)

prednostne, a to až do výšky zhodnotenia 6 % p. a.

IAB (EUR)

prednostne až do výšky zhodnotenia 6 % p. a. Ak portfólio dosiahne nadvýnos, pripadá tento nadvýnos rovnomerne medzi IAB, IAC a IAD, maximálne však do výšky zhodnotenia 9 % p. a. IAB.

IAD (CZK)

prednostne až do výšky zhodnotenia 6 % p. a. Ak portfólio dosiahne nadvýnos, pripadá tento nadvýnos rovnomerne medzi IAB, IAC a IAD, maximálne však do výšky zhodnotenia 9 % p. a. IAD.

Odhadovaný výnos podlieha investičnému riziku. Hoci prognózy vychádzajú z dôvodných predpokladov a zohľadňujú rôzne scenáre vývoja trhu, nemusia vždy byť spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Nejedná sa preto o zaručený budúci výnos.

Ak portfólio podfondu dosiahne stratu, je táto strata alokovaná prednostne na ťarchu hodnoty Investičných akcií C a následne proporcionálne.