Základní informace o investici

Základní informace o investici

KOOR ESG podfond je v souladu s § 165 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“) účetně a majetkově oddělenou částí společnosti KOOR ESG SICAV a.s., IČ 173 28 187, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27459.

Podfond primárně investuje do společnosti KOOR s.r.o., která svojí činností investuje do zvýšení energetické efektivnosti a projektů, kde dochází k úspoře energií při zachování principů ESG jako jsou:

  • GES – Garantované energetické služby,
  • EPC – Energetické služby splácené z úspor,
  • PBC – Performance base contract,
  • EC – Energetický contracting,
  • PPA – Power purchase agreement,
  • OZE – Zařízení na výrobu EE,
  • BESS – Batériová energetická zařízení.

Investiční strategie:
Cílem podfondu je dosáhnout maximálního možného výnosu z přímých a nepřímých investic z majetku podfondu. Tohoto cíle bude dosaženo především předpokládaným růstem hodnoty majetkové účasti ve společnosti KOOR s.r.o. a inkasem úroků ze zajištěných úvěrů a půjček poskytnutých této společnosti.

PRÁVNÍ FORMA FONDU

akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)

TYP FONDU

fond kvalifikovaných investorů

PODKLADOVÁ AKTIVA FONDU

majetkové účasti ve společnostech se zaměřením na technologická řešení na míru. Implementace, instalace a provoz úsporných energetických řešení (baterie, fotovoltaiky, tepelná čerpadla…).

EMITOVANÝ CENNÝ PAPÍR

investiční akcie A (EUR), investiční akcie B (EUR), investiční akcie D (CZK)

VEŘEJNÁ OBCHODOVATELNOST

ano

FREKVENCE ÚPISU INVESTIČNÍCH AKCIÍ

měsíční

MINIMÁLNÍ INVESTICE

1 mil. Kč, v případě produktu Symbion od 100 000 Kč

VSTUPNÍ POPLATEK

0 – 3 %

DOPORUČENÝ INVESTIČNÍ HORIZONT

5 let

FREKVENCE ODKUPŮ INVESTIČNÍCH AKCIÍ

měsíční

SPLATNOST ODKUPŮ INVESTIČNÍCH AKCIÍ

do 1 roku od posledního dne v měsíci, kdy bylo požádáno o odkup

VÝSTUPNÍ POPLATKY

investiční akcie A (EUR):

do 1 roku – 80 %
od 1 do 2 let – 20 %
od 2 do 3 let – 10 %
po 3 letech – 0 %

investiční akcie B (EUR)
a investiční akcie D (CZK):

do 2 let – 80 %
od 2 do 3 let – 60 %
od 3 do 4 let – 5 %
od 4 do 5 let- 2,5 %
po 5 letech – 0 %

v případě jednorázové žádosti o odkup investičních akcií o objemu 10 % investičních akcií stejného druhu, pokud bude taková žádost o odkup učiněna po 3 letech od uskutečnění prvotní investice:

0 %

ZDANĚNÍ VÝNOSŮ FONDU

5 % ze zisku fondu

ZDANĚNÍ AKCIONÁŘŮ – FYZICKÝCH OSOB

• 15 % při odkupu do 3 let
• 0 % při odkupu po 3 letech

Cílený výnos pro investory:

IAA (EUR)

přednostně, a to až do výše zhodnocení 6 % p. a.

IAB (EUR)

přednostně až do výše zhodnocení 6 % p. a. Pokud portfolio dosáhne nadvýnosu, připadá tento nadvýnos rovnoměrně mezi IAB, IAC a IAD, maximálně však do výše zhodnocení 9 % p. a. IAB.

IAD (CZK)

přednostně až do výše zhodnocení 6 % p. a. Pokud portfolio dosáhne nadvýnosu, připadá tento nadvýnos rovnoměrně mezi IAB, IAC a IAD, maximálně však do výše zhodnocení 9 % p. a. IAD.

Odhadovaný výnos podléhá investičnímu riziku. Přestože jsou prognózy založeny na přiměřených předpokladech a zohledňují různé tržní scénáře, nemusí být vždy spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti Fondu. Nejsou proto zárukou budoucích výnosů.

Jestliže portfolio podfondu dosáhne ztráty, je tato ztráta alokována přednostně na vrub hodnoty Investičních akcií C a následně proporcionálně.